Home Lajme Afrojnë zgjedhjet, Rama hap 700 vende pune

Afrojnë zgjedhjet, Rama hap 700 vende pune


Në mbledhjen e sotme të qever isë janë mira tuar disa vendime nga K ëshilli i Min istrave, mes të cilëve edhe për rek utimet në admini stratë. Sipas vendimit, për vitin që sapo ka ni sur, numri i vendeve va kante të pl anifikuara për rek rutim është 705. Në vendim jepen edhe kateg oritë. D eparta menti i Admini stratës Pu blike ngar kohet për zba timin e vendimit.

VEND IMI I PLOTE
Ven dim për planin vjetor të pran imit për vitin 2021 në instit ucionet e admin istratës shte tërore, pjesë të shërbi mit ci vil. Në mbës htetje të nenit 100 të Kus htetutës dhe të pikës 2, të nenit 18, të lig jit nr.152/2013, “Për nëpu nësin civ il”, të ndr yshuar, me propo zimin e Krye ministrit, Këshil li i Mi nistrave

Vendosi:

- Advertisement -

Numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2021 është, gjithsej, 705 (shtatëqind e pesë), të ndara sipas kategorive të mëposhtme:

a) Për Tr u pën e Nëpunë sve Ci vilë të Niv elit të Lartë Drejtues 4;

b) Për kategorinë e mesme drejtuese 60;

c) Për kategorinë e ulët drejtuese 169;

ç) Për kategorinë ekzekutive 472.

Grupet e administ rimit të përgj ithshëm dhe të posa ëm në kate gorinë ekz ekutive janë, si më poshtë vijon:

– Shkenca juridike;

– Audit i brendshëm;

– Shkenca ekonomike;

– Shkenca ekonomike/juridike;

– Shkenca shoqërore;

– Shkenca sociale;

– Histori-filologji;

– Shkenca mjekësore;

– Veterinari;

– Agronomi;

– Shkenca biologjike dhe të ngjashme me to;

– Kimi;

– Shkenca mjedisore ose të tjera të përshtatshme;

– Shkenca inxhinierike;

– Arkitekturë;

– Arkeologji dhe restaurime;

– Arte të bukura;

– Gjeodezi;

– Shkenca ekzakte;

– Shkenca edukimi;

– Mësuesi;

– Arsim i lartë u htarak/po licor;

– Arsim i lartë.

Ins titucionet e adm inist ratës shtet ërore, ku pla nifikohen vendet vaka nte gjatë vitit 2021, janë sipas lidhjes nr.1, që i bas hkëli dhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Ngarkohet Depar amenti i Admini stratës Pub like, në cilësinë e njësisë përgjegjëse, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fle toren zy rtare”.
- Advertisement -

Must Read

Donaldi lexon letrën që i dërgoi Agron Llakajt kur ishte në BBV, të gjithë shpërthejnë në lot (E PLOTË)

Mbrëmjen e djeshme në emisionin ‘Më lër të flas’ ishte i ftuar aktori i madh i humorit Agron Llakaj, një mik i ngushtë edhe...

E papritur/ Këngëtari i njohur shqiptar i jep fund lidhjes shumëvjeçare

Reperi i Babastars Onati i ka dhënë fund lidhjes. Lajmi është bërë i ditur nga burime për “Prive”. Onati ka qenë në një lidhje shumëvjeçare,...

22 vjet pas vr asjes së babait të saj, Rudina Hajdari flet për familjen Haklaj

Kanë kaluar 22 vjet që nga vrasja e mistershme e Azem Hajdarit, e cila ende vazhdon që të jetë në qendër të vëmendjes së...

Është ndarë nga bashkëshorti i saj? Flet Rudina Hajdari: Është e vështirë! E vërteta është që…

Ish-deputetja demokrate Rudina Hajdari përpiqet që jetën private ta mbajë sa më larg vëmendjes publike. Mirëpo kohë më parë Rudina Hajdari u përfol se është...

Shokon Brisida Shehaj: Kam vendosur të bëhem nënë e vetme dhe pa bashkëshort

Ish-drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve, Brisida Shehaj ishte së fundmi e ftuar te “Rudina” në Tv Klan, ku u rrëfye si kurrë më parë...